Leolani talk @ De Vrije Wereld

 

 

Uitgenodigd een lezing te geven over Leolani: de communicerence robot en haar interactie met mensen bij De Vrije Wereld, een programma van de VUvereniging, 14 november 2019,  Botanische Tuin Zuidas, 16.00-17.15 pm.

Thema van het programma is ‘de Maakbare Mens‘, met als ondertitel ‘van DNA-techniek tot robot’.

De nieu­we ro­bots zijn au­to­no­me ma­chi­nes, zelfle­rend, ac­tief con­tact zoe­kend met men­sen. Ze staan niet stil maar be­we­gen zelf rond, ont­moe­ten an­de­ren, staan in de weg of kun­nen in de war raken. Ro­bots zijn net men­sen, of toch niet? Ik on­der­zoek de com­mu­ni­ca­tie tus­sen mens en robot. Ik  ont­wik­kel­de hier­toe robot Le­o­la­ni, die de men­se­lij­ke taal en in­ter­ac­tie onder de knie pro­beert te krij­gen. Hoe leer je een robot om een mens met al zijn ei­gen­aar­dig­he­den te be­grij­pen? Kan er een warme band ont­staan tus­sen beide? En waar­om lijkt een robot nooit he­le­maal op een mens?